Ekologické zátěže

Od roku 1991 věnuje Česká republika velikou pozornost odstraňování starých ekologických zátěží, jakož i řešení aktuálních problémů v oblasti odstraňování a prevence kontaminace horninového prostředí, ovzduší a vody. Úkolem tohoto oboru je definice, identifikace a odstranění ekologických zátěží až na mez přijatelného rizika pro obyvatele a okolní životní prostředí. Naše společnost v tomto oboru realizuje:

 

PRŮZKUMY KONTAMINACE

 • revize aktuálního stavu lokality – ověření existence a stavu vrtů, vstupní vzorkování a měření, rešerše
 • identifikace jednotlivých kontaminantů
 • screeningové metody průzkumu – plynometrické a geofyzikální metody
 • průzkum nesaturované i saturované zóny za účelem zjištění prostorového rozsahu kontaminace
 • hydrogeologické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace
 • konstrukce speciálních map geologických a kontaminačních
 • komplexní monitoring podzemních i povrchových vod zaměřený na sledování konkrétních kontaminantů včetně trendového vyhodnocení

 

ANALÝZA RIZIKA VLIVU LIDSKÉ ČINNOSTI A STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ NA ŽP (AR)

Naše společnost provádí zpracování analýzy rizika v intencích Metodického pokynu MŽP ČR Analýza rizik kontaminovaného území, kterým jsou stanoveny základní požadavky na obsah a formu analýzy, jedná se o hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěže a návrhu cílových parametrů jeho sanace (určení nebezpečnosti, určení vztahu dávka – odpověď, hodnocení expozice a charakterizace rizika).

 

SOUČÁSTÍ PRACÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ AR JE:

 • posouzení závažnosti ekologické zátěže a rozhodnutí o provedení nápravného opatření
 • vybrání optimální varianty nápravného opatření
 • stanovení cílových parametrů nápravného opatření
 • posouzení účinnosti realizovaného nápravného opatření, aj.Součástí AR mohou být odborné studie hodnotící technické a ekonomické aspekty řešení.

 

SANACE NESATUROVANÉ ZÓNY (NEBOLI SANACE ZEMIN A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ):

 • projekt sanace včetně projednání a zajištění příslušných povolení a vyjádření
 • výběr nejúčinnější metody sanace
 • výběr vhodných technologií pro dekontaminaci, popřípadě stabilizaci
 • volba optimálního způsobu využití či odstranění vyprodukovaných odpadů
 • řízení sanačních prací v terénu
 • optimalizace průběhu prací (přímá kontrola postupu činností v závislosti na kontaminaci)
 • sanační monitoring
 • kontrola a průkaz dosažení cílových limitů sanace
 • vyhodnocení sanace v návaznosti na bilanční výpočty a posouzení finanční efektivity sanačního zásahu

 

SANACE PODZEMNÍ VODY:

 • projekt sanace včetně projednání a zajištění příslušných povolení a vyjádření
 • výběr nejúčinnější metody sanace
 • výběr vhodných technologií pro dekontaminaci
 • vývoj a provozní aplikace čistících technologií pro netradiční kontaminanty
 • vybudování sanačních objektů (vrty, drenáže, měrné objekty, bariéry apod.) a jejich propojení do funkčního sanačního systému
 • sanace podzemní vody nejvhodnější metodou pro konkrétní kontaminanty a podmínky na lokalitě
 • průběžná optimalizace provozu systému
 • sanační monitoring
 • kontrola a průkaz dosažení cílových limitů sanace
 • vyhodnocení sanace v návaznosti na bilanční výpočty a posouzení finanční efektivity sanačního zásahu


REFERENCE - Ekologické zátěže

BRUNTÁL – Alfa Plastik

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

BOHUMÍN – DS PHM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

ŠUMPERK – VIKÝŘOVICE – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

HORNÍ SUCHÁ – SANACE PRODUKTOVODU

Více

MOŠNOV – SANACE PRODUKTOVODŮ

Více

OSTRAVA – AREÁL NAD PORUBKOU – SANACE

Více

BRUNTÁL – ALFA PLASTIK – MALÁ GRAMÁŽ

Více

OSTRAVA – HAYES LEMMERZ

Více

BRUNTÁL – SANACE BÝVALÝCH KASÁREN SA

Více