O SPOLEČNOSTI

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Společnost G-Consult, spol. s r.o. byla založena v roce 2004.

Od zahájení činnosti v oblasti geologie a ekologie se hlavní aktivita společnosti G-Consult soustředila na realizaci inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů a dále na problematiku posuzování vlivů staveb a koncepcí na životní prostředí, realizaci ekologických auditů, analýz rizika, sanačních prací, na řízení odpadového hospodářství a zavádění systému environmentálního managementu.

Firma neustále reinvestuje podstatnou část vytvořeného zisku do svého rozvoje. Investice přitom směřují do modernizace technického zázemí a do zvyšování kvalifikace personálu. Tato politika umožňuje firmě operativně reagovat na měnící se požadavky trhu a udržovat si dobré jméno, které si za dobu své činnosti vybudovala.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma: G-Consult, spol. s r.o.
Sídlo: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zapsána: v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 9104
IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
ID datové schránky: mvi7xxm

 

 

OPRÁVNĚNÍ, OSVĚDČENÍ, AUTORIZACE

 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Inženýrská geologie (5x)
 • Hydrogeologie (5x)
 • Geologické práce – sanace, Sanační geologie (3x)
 • Ložisková geologie
 • Environmentální geologie
 • Geotechnický průzkum silnic a dálnic (MDaS ČR)
 • Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č. 100/2001 Sb. (EIA)
 • Soudní znalec (obor Vliv ekolog. zátěží na ŽP, obor Inženýrská geologie a hydrogeologie)
 • Obvodní báňský úřad Ostrava – zodpovědný zástupce
 • Provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a), b) vyhlašky č. 450/2005 Sb., v platném znění

 

ISM

Společnost G-Consult, spol. s r.o. má zavedeny a certifikovány systémy řízení dle norem ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V souladu s požadavky uvedených norem byla vyhlášena Politika integrovaného systému řízení (ISM). V srpnu 2017 úspěšně proběhl v naší firmě recertifikační audit integrovaného systému řízení. To znamená, že certifikáty pro systém řízení kvality (ISO 9001), systém environmentálního managementu (ISO 14001) a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) jsou platné další tři roky – tedy do září 2020.