KARVINÁ – TERÉNNÍ ÚPRAVY LOKALITY NAD BARBOROU

2012

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – dokumentace

Zadavatel: RPG RE Land, spol. s r.o.

 

Vypracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro záměr terénních úprav v poddolovaném a částečně rekultivovaném území v Karviné-Dolech. Lokalita záměru je tzv. brownfield, tedy plocha, která byla v minulosti využívána (převážněk bydlení) a v důsledku výrazných poklesů terénu po hlubinné těžbě černého uhlí byla postupně téměř zcela opuštěna. Celková plocha zájmové lokality je 85 ha. V rámci terénních úprav území budou provedeny demolice několika zbývajících objektů, demontáž nefunkčních sítí technického vybavení a vyrovnání současného členitého povrchu terénu, tak aby lokalita mohla být opět využívána. Součástí stavby je dobudování dopravní a technická infrastruktura, včetně ČOV a retenčních nádrží.