PRAHA-KLÍČOV – SITE 27 – DETAILED SURVEY

Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu datacentra. Zájmová oblast se nachází v místě bývalého autobusového depa Klíčov v Praze-Vysočanech. Součástí prací byl pyrotechnický průzkum, realizace 17 vrtů do hloubky 15 m s ověřením skalního podloží (opuka křídového stáří), dále presiometrické zkoušky ve vrtech, měření termální rezistivity in situ, radonový průzkum, vsakovací zkoušky a laboratorní analýzy vzorků zemin, hornin a podzemní vody.

Zadavatel: Hanley Pepper Ltd., Dublin, 2022