Ekologické poradenství

Ekologické poradenství představuje obor lidské činnosti, v němž můžeme v posledníchdesetiletí zaznamenat velmi dynamický rozvoj. Tato oblast zahrnuje širokou škálu činností, které slouží především provozovatelům průmyslových provozů (od fází příprav záměru, pokračujícím přes realizaci stavby, provoz zařízení, řízení provozu až po jeho likvidaci) a dále pak jakýmkoliv subjektům, jejichž činnost zasahuje do životního prostředí.

 

HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EIA

Zkráceně lze říci, že EIA je proces, během kterého je potřeba zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů, a formulovat opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. U záměrůspadajících pod účinnost zákona nelze vydat územní rozhodnutí bez závěrečného stanoviska procesu EIA. Pro investory, jejichž záměry spadají pod účinnost zákona, zpracovává naše společnost oznámení, dokumentace a posudky dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Oblast IPPC je oblast upravená zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, který ukládá provozovateli vybraných zařízení získat integrované povolení. Naše společnost nabízí provozovatelům zpracování žádosti o vydáníintegrovaného povolení, konzultace při zpracování žádosti vlastními silami, zpracování pouze dílčích částí žádostí, pomoc při jednánío vydání integrovaného povolení (např. účast při ústním jednání o žádosti, účast při reakciprovozovatele na vyjádření odborně způsobilé osoby), pomoc při porovnávání parametrů provozus nejlepšími dostupnými technikami (BAT) aj.

 

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

EMS je součást celkového řídicího systému podniku, který využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho environmentální politiky. Naše společnost pomáhá provozovatelům zavádět systém EMS dle normy ISO 14 001 s cílem zajistit neustálé snižování negativních vlivů provozu na životní prostředí.

 

EKOLOGICKÝ AUDIT

V oblasti ekologických auditů nabízíme posouzení zařízení z hlediska dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zásahů podniku do ŽP doprovodnými činnostmi, vyhodnocení systémů EMS, QMS, kontroly a monitoringu provozu, vedení agendy environmentálních informací, starých ekologických zátěží, hluku apod. Jako součást auditu lze provést i doplňkový monitoring.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ OUTSOURCING

Environmentální outsourcing znamená zajišťování služeb v oblasti životního prostředí z vnějšíchzdrojů. Jedná se o smluvní vztah společnosti s externí organizací za účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, která nepatří k hlavní podnikatelské činnosti společnosti. Provozovatel může věnovat svou hlavní pozornost své oblasti podnikání, která mu přináší zisk, a vybrané podpůrné a provozní činnosti přenechá za poplatek servisní společnosti. Environmentální outsourcing zabezpečujeme v oblastech nakládání s odpady, monitoringu vod, odstraňování škod na životním prostředí, přípravy investic aj.

 

DOTAČNÍ TITULY

V rámci dotačních titulů ČR nabízíme zákazníkům zpracování žádostí, posudků či jiných podkladních materiálů (v závislosti na druhu dotace)pro získávání peněžních prostředků pro realizacisvých investičních plánů.

 

VYBRANÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY Z OBLASTI EKOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
  • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
  • Systém environmentálního managementu (EMS)
  • Ekologický audit
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Analýza rizika
  • Environmentální outsourcing
  • Dotace z fondů EU


REFERENCE - Ekologické poradenství

OSTRAVA – TSR – PROVOZNÍ ŘÁD VÝKUPNY KOVŮ

Více

FRÝDEK MÍSTEK – SKLÁDKA TKO

Více

BREMBO CZECH – EKOLOGICKÝ AUDIT, ENVIRONMENTÁLNÍ OUTSOURCING

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ POSUDKY PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Více

KARVINÁ – TERÉNNÍ ÚPRAVY LOKALITY NAD BARBOROU

Více

JESENÍK – LESOPARK S GOLFOVÝM HŘIŠTĚM

Více

OSTRAVA – DOSTAVBA DOMU UMĚNÍ GVUO

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY, MORAVY, DYJE

Více

NÁDRŽ NOVÉ HEŘMINOVY, ÚPRAVA OPAVY A SOUVISEJÍCÍ OPATŘENÍ

Více