SILNICE I/46 ŠTERNBERK – OBCHVAT

Zadavatel: ŘSD ČR, správa Olomouc

Zpracovaní podrobného geotechnického průzkumu pro zpracování DSP úseku silnice I/46.

Základní údaje stavby:

Délka trasy cca 4731.3 m
V trase se vyskytuje celkem 7 mostních objektů.
Cílem průzkumných prací bylo zajištění podrobného geotechnického průzkumu jako výchozího podkladu pro vypracování DSP předmětné stavby. V rámci průzkumných prací byly provedeny jádrové vrty, dynamické penetrační sondy, strojně kopané sondy, laboratorní analýzy vzorků zemin, hornin a podzemích vod.

Posuzována byla technická realizovatelnost pozemní komunikace a stavenišť projektovaných mostních objektů. Výsledkem průzkumu jsou:

– klasifikace geotechnických poměrů v trase obchvatu,
– doporučení úpravy zemní pláně,
– doporučení pro založení mostních objektů,
– provedení výpočtu stability vysokých násypů a hlubokých zářezů v trase.