MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – VYUŽITÍ NERUDNÍCH SUROVIN VE VZTAHU K ÚP KRAJE

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí + Moravskoslezský kraj

hotovení databáze všech nerudních ložisek a prognózních zdrojů na území kraje, jejich hodnocení z hlediska využití ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Terénní rekognoskace lokalit vyžádaných z databáze ČGS-Geofond (ložiska, prognózní zdroje) s cílem posoudit stávající stav na ložisku a prognóze z pohledu střetů zájmů (zastavěnost území, skládkování, vodní zdroje, ochrana krajiny a přírody, současné využití území a plánované využití území podle ÚP). Výsledky terénní rekognoskace byly zpracovány formou databáze ložisek a prognóz a formou hodnocení závěrečnou zprávou s vyjmenováním ložisek a prognózních zdrojů významných pro plánování rozvoje kraje. Databáze byla zpracována v prostředí MS Access (ve spolupráci s TÚ VŠB Ostrava) a sestávala se z písemného hodnocení, mapových podkladů (přehledná mapa, podrobná situace), fotodokumentace současného stavu.