MARKVARTOVICE – KANALIZACE – IGP

Podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v trasách projektovaného odkanalizování obce Markvartovice.

Zadavatel: Koneko, spol. s r.o.

Cílem geologického průzkumu je zajištění informace o geologických podmínkách pro návrh tras kanalizace v obci Markvartovice. Obec Markvartovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační sít ani centrální čistírnu odpadních vod. Proto, v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací, je plánována výstavba gravitační splaškové kanalizace. Navržený kanalizační systém bude napojený na kmenovou stoku T, která prochází územím obce Ludgeřovice a Petřkovice, a zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy, kde bude zajištěna jejich důsledná likvidace.

Zájmové území se nachází na okraji dílčí části badenské předhlubně – tzv. opavské pánve, kde jsou kromě spodního badenu zachovány i sedimentace, která pokračovala do středního badenu. V kvartéru, zájmové území zasahuje ve dvou nejvýraznějších fázích jižní okraj severského kontinentálního ledovce. Jedná se o starší halštrovské, a mladší, rozsáhlejší, sálské zalednění ve středním pleistocénu.

Podrobný inženýrskogeologický průzkum byl proveden za použití jak metod obvyklých (vrtné práce, polní geotechnické zkoušky, laboratorní analýzy) tak nedestruktivních metod (observační, geofyzikální průzkum), dále byly provedeny expresní čerpací zkoušky. Výsledkem průzkumu jsou:

klasifikace geotechnických poměrů,
doporučení založení objektů kanalizace
vytipování oblasti svahové nestability