III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH

  • inženýrskogeologický průzkum
  • návrh a posouzení založení zárubní zdi SO244

Stavební úprava silnice III/0478 Dražovice – průtah počítá s rozšířením silnice směrem do svahu. V rámci rekonstrukce bude odtěžena pata svahu o šířce cca 1.5 m, společně se stávající kamennou zídkou, a svah bude zajištěn ŽB zárubní zdí. Cílem IG průzkumu bylo ověření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů, definování geotechnických vlastností základových zemin pro návrh zárubní zdi. Vlastní výpočet je zaměřen na návrh mikropilotové kotvené stěny zajišťující svah v záboru silnice III/0478 Dražovice. Bylo provedeno posouzení vnější a vnitřní stability konstrukce.

Zadavatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.