Historicky bylo na území ČR těženo v řadě rudních revírů. S rozmanitostí rudních ložisek souvisel způsob dobývání ložisek. S těžbou rudních i nerudních ložisek jsou tak spojeny pozůstatky důlní činnosti, která se do dnešních dnů podepisuje na tvárnosti krajiny a vlivu na terén. V současné době je hlavní pozornost ložiskové geologie zaměřena na stavební suroviny. Naše společnost a naši pracovníci se v minulosti podíleli na tvorbě ložiskových průzkumů a databází, rovněž tak na zajišťování následků historické těžby v krajině. Nadále je naše činnost v oblasti ložiskové geologie zaměřena na:

 

VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUM LOŽISEK VYHRAZENÝCH A NEVYHRAZENÝCH NEROSTŮ A OVĚŘOVÁNÍ JEJICH ZÁSOB:

 • přípravné a projekční práce
 • řízení a realizace průzkumných prací
 • geologická dokumentace
 • geologické mapování
 • interpretace technologických, geofyzikálních, geochemických aj. dat
 • výpočty a přepočty zásob
 • klasifikace zásob výhradních ložisek
 • závěrečné a roční zprávy

V rámci průzkumných prací využíváme široký rozsah průzkumných metod, založených na řadě geologických disciplín jako jsou např. geofyzika, geochemie, petrografie, mineralogie, paleontologie, aj.

 

ZPRACOVÁVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PODKLADŮ PRO VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANU LOŽISEK:

 • stanovení podmínek využitelnosti zásob nerostů
 • stanovení chráněného ložiskového území

 

ZJIŠŤOVÁNÍ A LIKVIDACE STARÝCH DŮLNÍCH DĚL:

 • ohlašování a dokumentace geologických poměrů
 • vlastní realizace

Dále jde o geologické práce při realizaci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, mimo výše uvedené:

 • geologická dokumentace podzemních důlních děl – například tunely, ražené kolektory a štoly, šachtice aj.
 • geologická dokumentace při otvírce
 • a dobývání ložisek důlními díly


Our projects - Resources geology

OKRESY OSTRAVA, NOVÝ JIČÍN – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Více

OKRESY KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Více

POLANKA NAD ODROU, LOŽISKO Č. 3 257600

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – VYUŽITÍ NERUDNÍCH SUROVIN VE VZTAHU K ÚP KRAJE

Více

KRÁSNÉ LOUČKY – LOŽISKO KOBYLÍ Č. 3024300, PŘEPOČET ZÁSOB

Více

OKRESY KROMĚŘÍŽ, VSETÍN, ZLÍN, PŘEROV – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Více