D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT – VD-ZDS/AD – GEOTECHNICKÉ PRÁCE

  • rešerše výsledků dostupných geotechnických průzkumů
  • návrh provádění zemního tělesa řešených pozemních komunikací
  • doplnění závěrů GTP ve vztahu k vodnímu režimu podzemních vod
  • matematické modelovaní – geotechnické výpočty konsolidace a stability vysokých násypů
  • návrh založení vybraných stavebních objektů – aktualizace, dopřesněni
  • technická pomoc projektantovi při zapracování závěrů GTP do projektové dokumentace

Zadavatel: SHB, a.s.

Na matematickém modelu byly posuzovány celkové deformace při výstavbě tělesa násypu vylehčeného lehkým keramickým kamenivem s mezivrstvami zeminy. Maximální výška násypu je 8.3 m.

Návrh gabionových konstrukcí zajišťující svah v záboru silnice

Výpočet vodorovné a svislé únosnosti piloty pro mostní objekt