BRUNTÁL – SANACE BÝVALÝCH KASÁREN SA

2004 – 2007

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Sanace skládky a kontaminace v areálu bývalých kasáren SA

Realizace projektu zahrnovala sanaci nepovolené skládky odpadů, sanaci v místě bývalé prádelny (chlorované uhlovodíky) a sanaci v místě skladu pesticidů (chlorované pesticidy) Těleso skládky bylo srovnáno do figury a překryto jílovou těsnící vrstvou. Po obvodu byl vybudován kanál k odvodu srážkových vod a plocha skládky byla ozeleněna. V místě bývalé prádelny byla provedena sanace staré jímky a zbytku odpadního potrubí. V místě skladu pesticidů byla odtěžena kontaminovaná zemina a 1 rok probíhalo dočištění podzemní vody metodou „pump and treat“. Průběžně probíhal monitoring kvality podzemní a povrchové vody v dotčené vodoteči na několika profilech.