STAVÍTE RODINNÝ DŮM?

Rozhodli jste se, že chcete bydlet ve svém, obklopeni větší či menší zahradou oddělující Vás jak od sousedů, tak i ruchu okolí? Než nastane tento toužebně očekávaný stav, čeká Vás řada přípravných kroků. Mezi nimi, i v souladu s platnou legislativou, bude nezbytné předložit stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci, jejíž součástí je i řešení nakládání s dešťovými a splaškovými vodami, způsob založení konstrukce domu, vypořádání se s případným zvýšeným výskytem radonu v půdě a možná také způsob využití podzemní vody pro zásobování pitnou nebo užitkovou vodu. Aby vše na úřadě hladce prošlo, bude nutné na parcele provést určitá měření, resp. zajistit určité informace. A s tím Vám umíme pomoci!

 

VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD – STUDNY

Ne vždy tomu tak je, ale může se stát, že Váš pozemek skrývá využitelný geologický potenciál. Ropu, zlato a uhlí nečekejte, to už by si tuto lokalitu vyhlídl jiný podnikatel, ale podzemní voda může být také hodnotnou surovinou. Záleží už pak jenom na Vás, k jakým účelům ji hodláte využít – jako pitnou pro zásobování celého rodinného domu, nebo jako užitkovou při odděleném hospodaření s vodou, k plnění zahradního bazénu nebo zavlažování zahrady.

Při posuzování vhodnosti lokality k využití jako zdroje podzemní vody doporučujeme se vyhnout nabídkám typu „Písařík a jeho virgule“ z filmu Konec básníků v Čechách. O tom, zda se využitelný zdroj podzemní vody v daném místě nachází, může rozhodnout pouze kvalifikovaný hydrogeolog. V geologicky „notoricky“ známých místech mu k tomu může postačit návštěva místa samého a prostudování archívních materiálů, mnohdy je však nutné se „pod zem“ podívat pomocí vrtu. Vlastní využívání vodního zdroje pak podléhá povolení podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.

Všechny tyto podklady jsme připraveni pro Vás vypracovat, proto neváhejte a kontaktujte nás!

 

ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD

V poslední době se stalo hitem na základě pravidla českého legislativního „ode-zdi-ke-zdismu“ řešit zásak veškerých srážkových vod do země. V své podstatě je toto opatření správné, neboť neustálým zabetonováváním a zaasfalováváním plochy České republiky urychlujeme odtok napršených vod do řek a tím mimo jiné zvyšujeme rizika záplav.

Ale ne vždy jsou v daném místě pro zpětný vsak příznivé podmínky. A tuto skutečnost musí posoudit kvalifikovaný hydrogeolog. A opět, tak jako u studní, může stačit terénní rekognoskace a prostudování archívních dat, ale často je nutné ověřit, jak to s tou geologickou stavbou vypadá pomocí vrtu a případně i provést zkoušku zásaku.

Odfláknutým posudkem se můžete dostat následně do vážného problému – draze vybudovaný zasakovací prvek nebude fungovat a voda bude v lepším případě zaplavovat Vaši zahradu, v horším pak hrotit sousedské vztahy.

Posudek v souladu s ČSN 75 9010 pro zasakování jsme připraveni pro Vás vypracovat, proto neváhejte a kontaktujte nás!

 

MĚŘENÍ VÝSKYTU RADONU

Některé stavební úřady vyžadují doložit posudek o výskytu výstupů (emanací) radioaktivního plynu radonu v místě projektované stavby. Existence radonu je sice vázána pouze na některé geologické struktury (zejména na geologicky starší plutony magmatických hornin), ale toto povědomí nemůžeme očekávat od každého úřadu. Vyvstane-li takový požadavek, neradno s úřadem příliš polemizovat. Posudek vyžaduje provedení terénního měření v místě budoucí stavby a získání informací o geologické stavbě v povrchové zóně (nakolik je pokryv v lokalitě pro půdní vzduch propustný).

Tento posudek jsme připraveni pro Vás zajistit, a tudíž neváhejte a točte naše telefonní číslo!

 

POSOUZENÍ ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK

Projektant Vašeho vysněného rodinného sídla si může vyžádat podklady pro návrh založení domu. To se může stát v případě, že Vaše požadavky na velikost domu nebudou příliš skromné, nebo je pozemek umístěn ve svahu a hrozí riziko narušení stability (takový sesuv je mnohdy horší než krátká povodeň!) anebo jsou obecně základové podmínky v dané lokalitě nepříznivé. V takovém případě je nutné v půdorysu domu provést minimálně jednu, ale lépe dvě či více vrtaných sond.

Na základě popisu vrtného jádra, případně i laboratorních rozborů odebraných vzorků pak kvalifikovaný inženýrský geolog klasifikuje základové půdy a stanoví podmínky pro zakládání včetně nezbytných hodnot pevnostních vlastností základových půd jako podklad pro projektanta a jeho statické výpočty.

Takový průzkum je pro nás hračkou, takže neváhejte a kontaktujte nás!