SILNICE I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, PŘEDBĚŽNÝ GTP

Zadavatel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.

Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v trase severního obchvatu Opavy.

Základní údaje stavby:

Trasa v km v km 0.164 – 5.129
V trase se vyskytuje celkem 10 mostních objektů.
Předběžný geotechnický průzkum měl za cíl zajištění souboru geologických, inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických dat jako výchozího podkladu pro vypracování DÚR předmětné stavby I/11 v silniční kategorii S 11.5/80, zejména pak geotechnická interpretace získaných výsledků a předběžné doporučení způsobu založení jednotlivých objektů. Průzkum byl realizován terénními pracemi, laboratorními zkouškami mechaniky zemin, hornin, zkouškami in situ a závěrečným zpracováním.

Z regionálně geologického hlediska se posuzované území trasy obchvatu nachází na severní části předhlubně karpatských příkrovů. Širší zájmové území zasahuje ve dvou fázích jižní okraj severského kontinentálního ledovce. Jedná se o starší elsterské, a mladší, rozsáhlejší, sálské zalednění ve středním pleistocénu.

Výsledkem průzkumu jsou:

– klasifikace geotechnických poměrů v trase obchvatu,
– doporučení úpravy zemní pláně,
– doporučení pro založení mostních objektů,
– provedení výpočtu stability vysokých násypů a hlubokých zářezů v trase.