OKRESY KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Deponie po těžbě nerostných surovin

Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu rudních a nerudních surovin Při rekognoskaci byly popisovány parametry existujících deponií s ohledem na jejich velikost, kubaturu, střety zájmů, rizikovost ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky zjištěných dat o deponiích byly zpracovány do databáze deponií pro ČGS-Geofond.