NÁDRŽ NOVÉ HEŘMINOVY, ÚPRAVA OPAVY A SOUVISEJÍCÍ OPATŘENÍ

2009 – 2010

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení, dokumentace

Zadavatel: Pöyry Environment a.s.

 

Zpracování dokumentace pro soubor opatření EIA pro zajištění protipovodňové ochrany území ležícího od Nových Heřminov níže po toku řeky Opavydo Krnova, a také ochranu části obce Nové Heřminovy, která zůstane zachována. Posuzovaný záměr představoval komplex opatření:

– výstavbu ochranné nádrže Nové Heřminovy,

– souboru protipovodňových opatření na vodních tocích v úseku Kunov – Nové Heřminovy – Krnov,

– návrh náhradní výstavby pro vlastníky nemovitostí potenciálně zasažených projektovanými protipovodňovými opatřeními,

– návrh zajištění dopravní obslužnosti a infrastruktury po změnách vyvolaných projektovanými opatřeními včetně přeložky silnice I/45 v obci Nové Heřminovy.

Součástí posuzování byly hlukové studie, rozptylové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologické hodnocení. Proces zahrnoval i jednání s polskoustranou – mezistátní EIA.